HELLO! Vol. 12 No.21

HELLO! Vol.12 No.21

เผยใจครั้งแรกถึงการต่อสู้กับมะเร็งและผู้หญิงในชีวิต ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ‘ผมบอกลูกว่า ชีวิตมันมาแล้วก็ไป ฉะนั้นอย่าไปเศร้าโศก’

 

Category: